REGULAMIN PROGRAMU „ ZOSTAŃ AMBASADOREM 0.5 KOLONIA”

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem programu „Zostań ambasadorem 0.5 kolonia” (dalej „Program”) jest BT GROUP Piotr Heliasz, ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, NIP: 683-199-01-90 (zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Program realizowany będzie w okresie od dnia 20.05.2020r. do dnia 31.08.2020r.
 3. Program realizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród za udział w Programie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Biorąc udział w Programie Ambasador , oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

 

2 ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Ambasadorem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której miejscem rezydencji podatkowej jest Rzeczypospolita Polska („Ambasador”), spełniająca następujące warunki:
 2. a) Jest nauczycielem lub pracuje z dziećmi lub jest harcmistrzem,
 3. b) który zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu,
 4. c) która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów ambasadorstwa w Programie.
 5. Program polega na poleceniu przez ambasadora zajęć „0.5kolonia” świadczonej przez Bison Tours  nowemu klientowi i możliwości otrzymania przez Ambasadora wynagrodzenia  za przyprowadzenie nowego klienta, który zawrze z Organizatorem  umowę na realizację zajęć „0.5kolonia”.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Programem. Informację o wykluczeniu Organizator przekaże Ambasadorowi na piśmie wraz z uzasadnieniem.
 7. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
 8. Warunkiem odbioru wynagrodzenia jest zgłoszenie się i odbycie zajęć „0.5 kolonia” przez minimum jednego uczestnika.
 9. Aby wziąć udział w Programie należy jednocześnie spełnić wszystkie poniższe warunki:
 10. a) zgłosić się do działu sprzedaży zajęć „05.kolonia” celem wypełnienia formularza przystąpienia do Programu,
 11. b) zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu
 12. Dla potrzeb Programu jako „nowy klient” rozumie się Uczestnika spełniającego warunki przyjęcia na półkolonie. Szczegółowe warunki uczestnictwa w zajęciach dostępne są na www.05kolonia.pl

 

 1. WYNAGRODZENIE
 2. Ambasadorowi przysługuje wynagrodzenie 25zł brutto za każdą zgłoszoną osobę na zajęcia „0.5kolonia”, która poniesie pełną wpłatę za zajęcia.
 3. Wypłata wynagrodzeń odbywa się od 1 uczestnika.
 4. Rozliczanie wynagrodzenia odbędzie się po realizacji zajęć, a wypłata wynagrodzenia odbędzie się do 7 dni w gotówce lub przelewem bankowym na wskazane konto na postawie jednej z form: Umowa zlecenie, rachunek, faktura.
 5. Naliczanie zgłoszeń będzie odbywało się dwoma sposobami:
 6. Przez zdeklarowanie zgłaszającego ze otrzymał informację od Ambasadora.
 7. Po przez wyniki na programie partnerskim Amfillate Thinix
 8. Ambasadorzy programu nie mogą przenieść wynagrodzeń na osoby trzecie.

 

 1. POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE
 2. Reklamacje, co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane mailowo na adres: biuro@05kolonia.pl
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Ambasadorom Programu.
 4. Mailowa reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Ambasadora, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 6. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Ambasadorów na podstawie Regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Programu, jedynie w przypadku ważnych przyczyn dotyczących Organizatora lub przeprowadzanego Programu, przy czym zmiana taka nie może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki Ambasadora Programu.
 3. Zasady przeprowadzania Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 5. Ambasadorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Programem.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Ambasadora nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru wynagrodzenia z przyczyn leżących po stronie Ambasadorów Programu.
 8. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji Programu „ zostań Ambasadorem 05kolonia” jest BT GROUP Piotr Heliasz. Gromadzone dane będą przetwarzane

jedynie w celu realizacji Programu Ambasador zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”). Dane będą przetwarzane przez okres Ambasadorstwa w Programie lub po jego ustaniu jeżeli przepisy szczególne tak stanowią. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, sprostowania oraz uzupełnienia bądź ich usunięcia, żądania czasowego lub stałego wstrzymania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.

Kontakt z nami

1 + 11 =

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu informacyjno – marketingowym, jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę. Administratorem danych osobowych jest: BT Group Piotr Heliasz, NIP: 6831990190, ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, adres email: biuro@btevents.pl. Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane

Zadzwoń do nas

+48 889 666 244
+48 511 775 513

Napisz do nas

biuro@05kolonia.pl
biuro@bisontours.pl

Nasze dane adresowe

Bison Tours 
ul.  Grabska 11 
32-005 Niepołomice