WARUNKI UCZESTNICTWA W 05KOLONIA

Niniejsze Warunki określają zasady rezerwacji, organizacji i uczestnictwa w przedsięwzięciach dla dzieci oraz młodzieży prowadzonych przez BT GROUP Piotr Heliasz, Grabska 11, 32-005 Niepołomice, posiadająca
NIP : 683 199 01 90, REGON: 121428974.

 

 • 1

Przedmiot Umowy

 1. Na podstawie niniejszej umowy (dalej jako „Umowa”) Organizator zobowiązuje się do zorganizowania zamówionej przez Zamawiającego imprezy turystycznej której program i szczegółowe właściwości określa Załącznik nr 1 do Umowy (dalej jako „Wycieczka”).
 2. Umowa obejmuje zorganizowanie Wycieczki według zaakceptowanego przez Zamawiającego programu ramowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy oraz świadczenia wskazane w Załączniku nr 1.
 3. W Wycieczce wezmą udział uczestnicy, których listę Zamawiający dostarczy Organizatorowi w terminie określonym w §  4 ust. 7 Umowy (dalej jako „Uczestnicy” lub z osobna „Uczestnik”).

 

 • 2

Oświadczenia Organizatora

 1. Organizator oświadcza, że jest wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 7337 i posiada numer wpisu do rejestru: Z/12/2011.
 2. Organizator oświadcza, że posiada gwarancję ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki udzieloną przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, ważną w okresie od dnia 24.02.2020 r. do dnia 23.02.2020 r., na sumę gwarancyjną 774 000zł, co stanowi równowartość kwoty 181 813,19
 3. Organizator oświadcza, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 548; dalej jako „Ustawa”) posiada ochronę, na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie:
 4. pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku, gdy Organizator, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,
 5. zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Organizatora lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana, 
 6. zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora lub osób, które działają w jego imieniu.
 7. Ochrona, o której mowa w ust. 3 powyżej zapewniania jest w formie umowy ubezpieczenia na rzecz Uczestników nr 05.338.402, zawartej z TUiR AXA S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Umowa jest ważna w okresie od dnia 24.02.2020 r. do dnia 23.02.2020 i obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych zawarte przez Organizatora w okresie obowiązywania umowy. Suma ubezpieczenia wynosi: 774 000zł. W przypadku Wycieczki zagranicznej, celem ubiegania się o pokrycie kosztów powrotu Uczestnika do kraju w sytuacji, gdy Organizator wbrew obowiązkowi, i pomimo wezwania, nie zapewnia tego powrotu należy niezwłocznie skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
 8. Organizator oświadcza, że zawarł z Ubezpieczycielem AXA TUiR umowę ubezpieczenia osobowego osób uczestniczących w imprezie turystycznej za granicą w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia (KL).
 9. Ogólne warunki umowy ubezpieczenia (OWU) wskazanej w ust. 4 dostępne są na stronie internetowej ubezpieczyciela, pod adresem www.bisontours.pl/ubezpieczenie
 10. Organizator oświadcza, że program ramowy Wycieczki nie jest dostosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego zapotrzebowania, Organizator przekaże dokładne informacje o ograniczeniach, jakie mogących dotyczyć osób o niepełnej sprawności ruchowej. Ponadto Organizator wskaże, czy i w jakim zakresie, możliwe jest dostosowanie programu Wycieczki pod kątem osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
 11. Organizator informuje, że aktualne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganych szczepieniach, a także dokumentach i formalnościach, niezbędnych do uzyskania opieki zdrowotnej w państwie docelowym Wycieczki są dostępne w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Polak za granicą”, na stronie internetowej gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.
 12. Mając na uwadze przepis art. 40 ust. 1 Ustawy Organizator oświadcza, że udzielił Zamawiającemu informacji wskazanych w tym przepisie przed zawarciem niniejszej Umowy, a Zamawiający niniejszym potwierdza otrzymanie informacji od Organizatora.
 13. Osobą odpowiedzialną ze strony Organizatora za kontakt z Zamawiającym w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczególności w czasie trwania Wycieczki, jest Karol Krawczyk email: biuro@bisontours.pl, tel.: +48 [TEL. +48 889 666 244 Ponadto każdorazowo (w godzinach 09:00 – 17:00) możliwy jest kontakt z Organizatorem na następujące dane adresowe: ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, email: biuro@bisontours.pl, tel.: +48 889 666 244 (czynny w godzinach 09:00-17:00 od poniedziałku do piątku).
 • 3

Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator odpowiada za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych niniejszą Umową.
 2. Zamawiający może ubezpieczyć Uczestników za pośrednictwem Organizatora, bądź w inny sposób, w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym, od kosztów rezygnacji i przerwania podróży podczas Wycieczki, kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci Uczestnika.
 3. Organizator jest zobowiązany do udzielenia odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w szczególności w okolicznościach, gdy – w przypadku Wycieczki zagranicznej – niemożliwe jest zapewnienie jego powrotu do kraju zgodnie z niniejszą Umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników.
 5. Organizator nie sprawuje nadzoru nad małoletnimi Uczestnikami Wycieczki. Małoletni Uczestnicy mogą wziąć udział w Wycieczce wyłącznie pod opieką kierownika Wycieczki i opiekuna Wycieczki wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055; dalej jako „Rozporządzenie MEN”).

 

 • 4

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Uczestników Wycieczki

 1. W przypadku Wycieczki zagranicznej każdy Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów podróżnych, upoważniających do przekraczania granic krajów objętych programem Wycieczki. Ponadto każdy Uczestnik zobowiązany jest w takim przypadku do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa.
 3. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora umożliwiającym realizację programu Wycieczki oraz do przestrzegania miejsca i godzin zbiórek, określonych przez Organizatora na potrzeby realizacji programu Wycieczki.
 4. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji Wycieczki. Zamawiający zobowiąże Uczestników do niezwłocznego zgłaszania stwierdzonych niezgodności przedstawicielom Zamawiającego i Organizatorowi.
 5. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia bez zgody Organizatora wszystkich przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy uprawnień z tytułu udziału w Wycieczce, na podmiot spełniający warunki udziału w imprezie turystycznej objętej niniejszą Umową, jeżeli podmiot ten przejmuje równocześnie wszystkie wynikające z Umowy obowiązki Zamawiającego.
 6. Przeniesienie uprawnień, o którym mowa w ust. 5 powyżej, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Zamawiający złoży zawiadomienie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Wycieczki.
 7. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi listy Uczestników w terminie 1 miesiąca przed rozpoczęciem Wycieczki. W liście należy uwzględnić następujące dane Uczestników: imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia uczestnika, adres mailowy do opiekuna prawnego.
 8. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Organizatora, którzy z Uczestników pełnią funkcję kierownika Wycieczki i opiekuna Wycieczki w rozumieniu Rozporządzenia MEN. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi numeru telefonu oraz maila kierownika Wycieczki, dodatkowo numerów telefonu i e-maili opiekunów Wycieczki.
 9. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia MEN, na zorganizowanie Wycieczki została wyrażona zgoda dyrektora szkoły, w rozumieniu § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN.
 10. Zamawiający oświadcza, że opiekunowie prawni małoletnich Uczestników Wycieczki, będących uczniami szkoły (w rozumieniu § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN) wyrazili pisemną zgodę na ich udział w Wycieczce, zgodnie z § 8 Rozporządzenia MEN.
 11. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania wobec Uczestników wszelkich obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników na potrzeby Wycieczki, w zakresie w jakim jest administratorem tych danych.
 12. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego, uprawnioną do składania Zamawiającemu wiążących zleceń jest:

Elżbieta Potępa

 • 5

Wynagrodzenie Organizatora. Płatności

 1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Organizatorowi wynagrodzenia o. Rozliczenie procedurą vat –marża dla biur podróży. (dalej jako „Cena Wycieczki”).
 2. Cena Wycieczki została skalkulowana przy założeniu minimalnej liczby Uczestników, określonej w Załączniku nr 1 do Umowy. W przypadku zgłoszenia przez Organizatora mniejszej ilości Uczestników niż liczba minimalna, Organizator dokona ponownej kalkulacji Ceny Wycieczki i przedstawi ją Zamawiającemu, wyznaczając termin odpowiedzi na ofertę. Brak odpowiedzi na ofertę w wyznaczonym przez Organizatora terminie będzie równoznaczny z rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy zamawiającego.
 3. Cena Wycieczki określona w ust. 1 obejmuje wszelkie konieczne należności, w tym podatki oraz opłaty. W przypadku Wycieczki zagranicznej Organizator ponosi ryzyko zmiany kursu walut.
 4. Cena Wycieczki nie obejmuje płatnych odrębnie:
 5. wycieczek i atrakcji, oznaczonych jako fakultatywne dla chętnych Uczestników Wycieczki;
 6. świadczeń niezawartych w programie Wycieczki, zamówionych dodatkowo przez Zamawiającego w czasie trwania Wycieczki.
 7. Świadczenia opisane w ust. 3 pkt a) i b) mogą być zamawiane przez wskazanego w niniejszej Umowie przedstawiciela Zamawiającego i wymagają przesłania potwierdzenia złożenia Zamówienia na adres email przedstawiciela Organizatora, wskazany w § 2 ust. 8 Umowy.
 8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty przelewem na rachunek bankowy Organizatora w Banku ING nr 98 1050 1445 1000 0090 7767 7806 Ceny Wycieczki określonej  w ust. 1 zgodnie z następującym harmonogramem :
 1. Płatność za ewentualne usługi dodatkowe, o których mowa w ust. 3, będą uiszczane w terminach odrębnie uzgadnianych przez Strony.
 2. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć dane potrzebne do wystawienia faktury VAT-MARŻA najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 3. Cena Wycieczki może ulec podwyższeniu wyłącznie, jeśli jest ono bezpośrednim skutkiem zmiany:
 4. ceny przewozów pasażerskich, wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
 5. wysokości podatków lub opłat za usługi turystyczne objęte niniejszą Umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłat za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
 6. kursów walut mających znaczenie dla imprezy turystycznej objętej niniejszą Umową.

 

 1. W żadnym przypadku Cena Wycieczki nie może zostać podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia Wycieczki.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżki Ceny Wycieczki o kwotę odpowiadającą obniżce cen przewozów pasażerskich, podatków lub opłat od usług turystycznych objętych niniejszą Umową (w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych, kursów walut mających znaczenie dla Wycieczki), które nastąpiło pomiędzy zawarciem Umowy, a przed rozpoczęciem Wycieczki. W takim wypadku Organizator odliczy od zwracanej Zamawiającemu kwoty poniesione rzeczywiste koszty obsługi w związku z organizacją Wycieczki.
 3. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o proponowanym podwyższeniu Ceny Wycieczki, przedstawiając kalkulację podwyższenia ceny i jej uzasadnienie. W takim wypadku Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę Ceny Wycieczki, czy też odstępuje od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w sytuacji opisanej w ust. 11 Organizator zwróci Zamawiającemu wszystkie uiszczone wpłaty w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, na rachunek wskazany przez Zamawiającego w treści oświadczenia o odstąpieniu.

 

 • 6

Odwołanie Wycieczki przez Organizatora

 1. Organizator ma prawo do odwołania Wycieczki, a tym samym rozwiązania niniejszej Umowy w przypadku, gdy nie może zrealizować Wycieczki z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności (w szczególności: wojen, strajków, klęsk żywiołowych, decyzji władz państwowych) i powiadomił Zamawiającego o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem Wycieczki.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Organizator zwróci Zamawiającemu wszystkie uiszczone wpłaty w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o rozwiązaniu Umowy.
 3. Organizator ma prawo do odwołania Wycieczki, i tym samym rozwiązania niniejszej Umowy, w przypadku nieotrzymania przedpłaty, której wysokość i termin uiszczenia określa § 5 ust. 5

 

 • 7

Zmiana Umowy i świadczenia zastępcze

 1. Organizator jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany warunków niniejszej Umowy przed rozpoczęciem Wycieczki, jeżeli zmiana jest nieznaczna, a Zamawiający został o niej poinformowany.
 2. Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem Wycieczki jest zmuszony do zmiany istotnych warunków Wycieczki, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, lub nie może spełnić specjalnych wymagań Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, albo proponuje podwyższenie Ceny Wycieczki o więcej niż 8%, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego, zawierając w powiadomieniu informacje o:
 3. zmianach warunków Umowy i ewentualnym wpływie tych zmian na Cenę Wycieczki;
 4. terminie, w którym Zamawiający powinien poinformować Organizatora o tym czy: przyjmuje proponowaną zmianę albo odstępuje od Umowy za zwrotem dokonanych wpłat albo odstępuje od Umowy i przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną, zaoferowaną przez Organizatora;
 5. odstąpieniu od Umowy za zwrotem dokonanych wpłat w przypadku braku odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt b);
 6. zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli Organizator ją oferuje.
 7. Dokonując powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Organizator może zaoferować Zamawiającemu zamienną usługę turystyczną o tej samej lub wyższej jakości co Wycieczka. Organizator wskaże przy tym Zamawiającemu termin na ustosunkowanie się do przedstawionej propozycji, nie krótszy niż 7 dni.
 8. Zamawiający ma prawo, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, żądać od Organizatora wykonania odpowiednich świadczeń zastępczych w ramach Wycieczki, jeżeli Organizator w czasie jej trwania nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu Wycieczki. Jeżeli jakość zaproponowanego świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi objętej programem Wycieczki, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia Ceny Wycieczki.
 9. Jeżeli zaproponowanie świadczeń zastępczych, o których mowa w ust. 4, jest niemożliwe albo Zamawiający nie wyrazi na nie zgody z tego powodu, że nie są one porównywalne ze świadczeniami uzgodnionymi w niniejszej Umowie, Zamawiający jest uprawniony do żądania obniżenia Ceny Wycieczki lub odszkodowania albo zadośćuczynienia, bez uprawnienia do rozwiązania niniejszej Umowy.
 10. W razie zaistnienia niezgodności świadczeń w ramach Wycieczki ze świadczeniami uzgodnionymi przez Strony, gdy Organizator nie zdoła usunąć tych niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy. W takim wypadku Organizator jest zobowiązany, bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, do zapewnienia Uczestnikom powrotu do miejsca rozpoczęcia Wycieczki w warunkach nie gorszych niż określone w Umowie.

 

 • 8

Wadliwe wykonywanie Umowy. Reklamacje

 1. Jeżeli w trakcie trwania Wycieczki Zamawiający stwierdzi wadliwe wykonywanie Umowy, Zamawiający ma prawo i obowiązek poinformowania o spostrzeżonych uchybieniach przedstawiciela Organizatora. Zamawiający może żądać od Organizatora podjęcia środków zaradczych. Uprawnionym do zgłoszenia nieprawidłowości jest również każdy Uczestnik.
 2. Niezależnie od zawiadomienia o uchybieniach o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może złożyć do Organizatora reklamację w jakimkolwiek przypadku nienależytego realizowania przez Organizatora niniejszej Umowy.
 3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2, powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej i doręczona na adres Organizatora listem poleconym, i określać uchybienia w wykonaniu Umowy oraz żądania Zamawiającego.
 4. W przypadku wycieczek zagranicznych reklamacja może również zostać zgłoszona w trakcie trwania Wycieczki u lokalnego wykonawcy Wycieczki wraz z równoczesnym zgłoszeniem u przedstawiciela Organizatora.
 5. W każdym wypadku zgłaszana reklamacja powinna być wniesiona nie później niż w terminie 30 od zakończenia Wycieczki.
 6. Organizator zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.
 7. Organizator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów konsumenckich online. Organizator nie jest uczestnikiem tej dobrowolnej procedury alternatywnego rozwiazywania sporów. Podmioty zawierające z Organizatorem umowy o świadczenie usług turystycznych nie mogą w związku z tym korzystać z wymienionych rozwiązań.
 8. Organizator informuje, że w przypadku sporów konsumenckich metody ich rozwiązywania wskazuje ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1283). Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia spraw z zakresu usług turystycznych są Inspekcje Handlowe. Wykaz Inspekcji Handlowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 • 9

Odstąpienie od Umowy

 1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Wycieczki, względnie rozwiązać Umowę w przypadkach opisanych w Umowie, składając Organizatorowi stosowne pisemne oświadczenie.
 2. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Organizatora następujących opłat:
 3. przy odstąpieniu w terminie do 25 dni przed rozpoczęciem Wycieczki – 20% ceny netto/brutto za 1 Uczestnika;
 4. przy odstąpieniu w terminie do 24-15 dni przed rozpoczęciem Wycieczki – 50 % ceny netto/brutto za 1 Uczestnika;
 5. przy odstąpieniu w terminie do 14 – 1 dnia przed rozpoczęciem Wycieczki – 90 % ceny netto/brutto za 1 Uczestnika;
 6. w dniu rozpoczęcia wycieczki – 100 % ceny netto/brutto za 1 Uczestnika.
 7. W przypadku imprez lotniczych koszt zakupu biletu lotniczego jest bezzwrotny i nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku nierozpoczęcia Wycieczki z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Organizatorowi przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów ubezpieczenia oraz kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów, poniesionych w związku z dokonanymi przygotowaniami do zorganizowania Wycieczki.
 9. Jeżeli Zamawiający odstępuje od umowy przed rozpoczęciem Wycieczki z powodu wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym Wycieczki, lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację Wycieczki, Zamawiający może żądać wyłącznie zwrotu wpłaconych Organizatorowi kwot, bez uprawnienia do dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

 

 • 10

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym dane Uczestników, będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”).
 2. Organizator wykona wobec Uczestników obowiązek informacyjny zgodny z wymogami RODO, przy czym Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Uczestnikom niezwłocznie po zawarciu niniejszej Umowy, a przed rozpoczęciem Wycieczki, tekstu klauzuli informacyjnej, który otrzymał od Organizatora.

 

 • 11

Postanowienia końcowe

 1. Informacje podane w Załączniku nr 1, a także postanowienia § 2 ust. 8, § 5 ust. 6 i 7, § 6 ust. 2 i § 9 ust. 2 mogą podlegać zmianie dokonanej przez Strony, w szczególności w przypadku zmiany cen.
 2. Informacje i postanowienia wskazane w ust. 1 mogą podlegać zmianie dokonanej jednostronnie przez Organizatora, jeżeli zmiany są nieznaczne, a Zamawiający zostanie o nich poinformowany w sposób jasny i zrozumiały, na trwałym nośniku (np. na piśmie lub w postaci wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego).
 3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 4. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 548) oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Strony zobowiązują się przedsięwziąć niezbędne kroki i podjąć konieczne współdziałanie w celu rozwiązania ewentualnych kwestii spornych wynikających z niniejszej Umowy przed skierowaniem sporu na drogę sądową.
 7. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

  Zgodnie z art. 14 ust 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”) informuję, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Heliasz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „BT GROUP Piotr Heliasz”, pod adresem: ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, tel. 511-775-513, adres e-mail: piotr.heliasz@btevents.pl.

  Będziemy przetwarzać następujące Pani/Pana dane osobowe: Imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia uczestnika, adres mailowy i telefon kontaktowy opiekuna prawnego uczestnika.

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w organizowanej przez nas imprezie turystycznej i otrzymania przez Panią/Pana związanych z tą imprezą szczegółowych świadczeń. W związku z realizacją usługi turystycznej Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest wykonanie umowy wobec podmiotu zamawiającego na Pani/Pana rzecz imprezę turystyczną.

  Ponadto Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji i obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Ponadto Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zrealizowania przez nas obowiązków nałożonych przepisami prawa – jak np. obowiązków fiskalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – jak np. obowiązków fiskalnych, czy obowiązków wynikających z ustawy o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz innych ustaw, związanych ze świadczeniem usług turystycznych.

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą̨ stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw o wykonywaniu usług turystycznych, a także nasi kooperanci – linie lotnicze, lokalne biura podróży, hotele i inni usługodawcy, z pomocą których będziemy realizować imprezę turystyczną.

  Z danych potrzebnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych będziemy korzystać́ przez cały czas wykonania tych obowiązków, tj. przez cały czas, w którym przepisy nakazują̨ nam przechowywać́ Pani/Pana dane, lub przez czas, w którym możemy ponieść́ konsekwencje prawne niewykonania obowiązku. W każdym z przypadków Pani/Pana dane będziemy przechowywać nie krócej niż do czasu zrealizowania usługi turystycznej oraz do czasu upływu przedawnienia roszczeń jakie może Pan/Pani wobec nas podnieść.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń́ wynikających z RODO.

  W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, jeśli podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Pani/Pana danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, iż̇ istnieją̨ ważne, prawnie uzasadnione, podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.

  W przypadku zagranicznej imprezy turystycznej Pani/Pana dane osobowe mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jeżeli jest to konieczne do realizacji usługi turystycznej, w tym do państw niezapewniających odpowiedniego stopnia ochrony danych, odpowiadającego standardom RODO.

  Pani/Pana dane nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności w formie profilowania.

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa.

   

   

   

   

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: na postawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BT GROUP Piotr Heliasz, ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, NIP: 683-199-01-90, biuro@05kolonia.pl, www.05kolonia.pl, Tel: +48 889 666 244.
  2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe podopiecznego będą zbierane i przetwarzane przez BT GROUP Piotr Heliasz w celu realizacji zajęć „0.5 kolonia” zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a w przypadku udzielenia zgody marketingowej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane podopiecznego będą przetwarzane przez okres udziału i obsługi administracyjnej udziału podopiecznego w zajęciach, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej Pani/Pana dane osobowe oraz dane podopiecznego przetwarzane będą do momentu odwołania zgody.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych podopiecznego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami zajęć.
  5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych także do przenoszenia danych;
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.