WARUNKI UCZESTNICTWA W 05KOLONIA

Niniejsze Warunki określają zasady rezerwacji, organizacji i uczestnictwa w przedsięwzięciach dla dzieci oraz młodzieży prowadzonych przez BT GROUP Piotr Heliasz, Grabska 11, 32-005 Niepołomice, posiadająca
NIP : 683 199 01 90, REGON: 121428974.

 

 1. Definicje
 • Organizator – Organizatorem zajęć jest BT GROUP Piotr Heliasz, Grabska 11, 32-005 Niepołomice, posiadająca NIP : 683 199 01 90, REGON: 121428974
 • Zajęcia– wszelkie zajęcia prowadzone przez Organizatora np. półkolonie, urodziny, zajęcia pozalekcyjne, turnieje szachowe, pokazy, warsztaty, imprezy okolicznościowe oraz inne niewymienione.
 • Uczestnik – niepełnoletnia osoba zgłoszona na Zajęcia przez Opiekuna.
 • Dorosły – pełnoletni uczestnik Zajęć.
 • Opiekun – rodzic lub inny opiekun prawny Uczestnika Zajęć lub też osoba przez nich uprawniona.
 • Prowadzący – osoba prowadząca Zajęcia.
 • Warunki – warunki świadczenia usługi przez Organizatora. Warunki obowiązuje uczestników, opiekunów oraz organizatorów w momencie rezerwacji i świadczenia usług.

 

 1. Zgłoszenie i zawarcie umowy.
 2. Zgłoszenie uczestnika na zajęcia jest równoznaczne z oświadczeniem woli co do zawarcia umowy opiekuna z organizatorem. Umowa dotyczy zajęć „0.5kolonia #bądź” zgodnych z wybranym terminem i programem. Terminy, programy oraz szczegóły dostępne są na stronie www.05kolonia.pl.
 3. Zgłoszenie Uczestnika może nastąpić tylko i wyłącznie przez opiekuna na jeden z poniższych sposobów:

online na stornie www.05kolonia.pl lub w salonie sprzedaży biura Bison Tours (Grabska 11 – 32-005 Niepołomice) lub u agenta sprzedaży (aktualna lista znajduję się na stronie 05kolonia.pl)

 1. Warunkami zgłoszenia uczestnika na zajęcia jest:
 • Wpłata zaliczki w momencie rezerwacji zajęć oraz terminowe uregulowanie drugiej wpłaty. Płatności można dokonać po przez tradycyjny przelew, szybką płatność online lub osobiście w salonie sprzedaży.
 • uzupełnienie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku wraz z potrzebnymi oświadczeniami na 14dni przed rozpoczęciem zajęć.
 • akceptacja niniejszych Warunków przez Opiekuna i

 

 1. Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszych warunków i świadczonych na jego podstawie usług. Przetwarzane są jedynie dane osobowe podane dobrowolnie przez Opiekuna. Organizator informuje, iż Opiekun nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przyjęcie na Zajęcia oraz prawidłowe świadczenia na jego rzecz usług określonych w warunkach. Dane wykorzystywane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług.
 2. Opiekun jest zobowiązany do podania Organizatorowi prawdziwych i aktualnych danych i informacji potrzebnych do przeprowadzania usługi, w postaci Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku lub innych dokumentów wymaganych przez organizatora takich jak formularze zgłoszeniowe, oświadczenia itp. Kartę i oświadczenia należy dosłać organizatorowi najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Wszelkie potrzebne dokumenty zostaną przesłane drogą mailową wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.
 3. Organizator ma prawo odmówić dopisania osoby chętnej do listy uczestników Zajęć, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń.
 4. Zapisanie się Uczestnika przez Opiekuna na Zajęcia jest równoznaczne ze zgodą na udział we wszystkich zajęciach oraz zgodę na wycieczki poza teren placówki.
 5. Opiekun ma prawo wskazać osoby uprawnione do odbioru dziecka podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.
 6. Opiekun zapisujący dziecko na Zajęcia otrzymuje od organizatora w formie mailowej informacje dotyczące dokumentów koniecznych do przyjęcia dziecka na Zajęcia. Ich wypełnienie i dostarczenie obowiązkiem Opiekuna. Nieprzekazanie wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka na Zajęcia oraz uniemożliwia ubieganie się o zwrot dokonanej wpłaty za Zajęcia.
 7. Organizator za pośrednictwem wiadomości email, sms i portalu Facebook przekazujeOpiekunom informacje dotyczące organizacji Zajęć i ofert promocyjnych.

 

III. Prawa i obowiązki Uczestnika:

 1. Każdy Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do:
 • bezwzględnego stosowania się do poleceń Prowadzącego;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
 • szanowania cudzej własności (w tym mienia szkoły oraz innych miejsc, na terenie których odbywają się zajęcia);
 • nieopuszczania miejsca prowadzenia zajęć bez zgody i wiedzy Prowadzącego;
 • dbania o zdrowie swoje i innych
 • zmiany obuwia w miejscu odbywania się Zajęć.
 1. Każdy Uczestnik Zajęć ma prawo do:
 • aktywnego uczestniczenia we wszystkich Zajęciach przewidzianych w programie;
 • trzech posiłków w ciągu dnia (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek);
 • korzystania z wiedzy i doświadczenia Prowadzących Zajęcia.

 

 1. IV. Udział w Zajęciach i ich organizacja
 2. Uczestnikiem Zajęć mogą być dzieci, w wieku określonym przez Organizatora na poszczególne Zajęcia.
 3. Dorośli lub Opiekunowie Uczestników oświadczają, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego wzięcia udziału w Zajęciach.
 4. Ramowy program Zajęć dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. W celu uzyskania szczegółowych informacji konieczny jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Organizatorem.
 5. Zajęcia odbywają się w placówkach i terminach, o których Organizator informuje za pośrednictwem strony internetowej www.05kolonia.pl, drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Zajęcia odbywają się w godzinach zgodnych z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej. Ilość godzin lub dni zajęć podawana jest Uczestnikom do wiadomości na stronie 05kolonia.pl, mailowo lub telefonicznie.
 7. W godzinach trwania zajęć Prowadzący mogą organizować czas dzieciom na świeżym powietrzu.
 8. Zajęcia z przyczyn niezależnych od organizatora mogą zostać odwołane np. choroba prowadzącego, brak zebrania się wystarczającej liczby osób, niesprzyjające warunki pogodowe, siła wyższa.
 9. Za brak obecności na zajęciach Uczestnika nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 10. W przypadku nieodebrania dziecka po ustalonej w programie godzinie Organizator może naliczyć Opiekunowi dodatkową opłatę w wysokości 50 zł za każdą kolejną godzinę pozostawania dziecka pod nadzorem Prowadzącego zajęcia.
 11. Organizator zapewnia wyżywienie w trakcie zajęć (3 posiłki – drugie śniadanie, obiad oraz podwieczorek). Spożywanie innego jedzenia niż te, którego zapewnia Organizator odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Opiekunów. W takim wypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dolegliwości pokarmowe dziecka.
 12. W przypadku oczywistego i wyraźnego łamania zasad Regulaminu przez Uczestnika Zajęć Organizator powiadamia o tym fakcie Opiekuna. W takim przypadku Opiekun będzie proszony o odebranie Uczestnika przed upływem czasu zajęć. Dorosły lub Uczestnik drastycznie naruszający regulamin uczestnictwa może zostać usunięty z Zajęć. W powyższym wypadku Organizator nie zwraca należności za pozostałą część Zajęć.
 13. Opiekunowie zapisujący dziecko oświadcza, że dziecko nie posiada dysfunkcji zdrowotnych oraz psychicznych stanowiących przeciwwskazanie do wzięcia udziału w zajęciach, a także że poziom umiejętności społecznych dziecka jest wystarczający do uczestniczenia w zajęciach grupowych. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika, który nie dostosowuje się do ogólnie przyjętych norm społecznych oraz dobrego zachowania.
 14. Warunkiem udziału w zajęciach jest stan zdrowia niestanowiący zagrożenia dla pozostałych Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z zajęć Uczestników z objawami choroby
 15. Zgłaszający lub upoważniona przez niego osoba zobowiązany jest do osobistego przyprowadzenia dziecka każdego dnia zajęć do Opiekuna półkolonii i osobistego powiadomienia Opiekuna o odbiorze dziecka po zakończeniu każdego dnia zajęć na półkolonii.
 16. Uczestnik może być odbierany tylko przez: Opiekuna lub; osobę przez niego upoważnioną w Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.
 17. Opisane w tym punkcie zasady nie dotyczą przypadków, gdy Zgłaszający, którzy osobiście przekazali Opiekunowi Oświadczenie o zgodzie na samodzielne podróżowanie przed i/lub po zajęciach na półkoloniach. by zakaźnej.
 18. Organizator może odmówić przyjęcia na Uczestnika na Zajęcia bez podawania przyczyny.
 19. Opiekun i Uczestnik zajęć akceptują niżej wymienione formy kar i nagród stosowane podczas Zajęć.
 20. a) Kary:
 • upomnienie słowne dziecka na osobności;
 • upomnienie słowne dziecka przy grupie;
 • upomnienie słowne dziecka przy rodzicach;
 • wyłączenie dziecka z zabawy;
 1. b) Nagrody:
 • pochwalenie słowne dziecka na osobności;
 • pochwalenie słowne dziecka przy grupie;
 • pochwalenie słowne dziecka przy rodzicach;
 • drobne nagrody np. słodycze.

 

 1. V. Wizerunek
 2. Dorosły lub Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie Zajęć Prowadzący, czy też inna osoba wskazana przez Organizatora robiła zdjęcia, filmy Uczestnikom Zajęć celem umieszczenia ich na stronach: www.05kolonia.pl, https://www.facebook.com/bisontours/ i youtube.com oraz przekazania uczestnikom w formie analogowej.
 3. W przypadku braku zgody Dorosły lub Opiekun jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć.
 4. VI. Odpowiedzialność
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie mienia należącego do Uczestników Zajęć przez innych Uczestników, jak również za rzeczy zagubione przez Uczestników w czasie trwania Zajęć.
 6. Opiekun wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przez Prowadzącego lub osobę upoważnioną w razie zagrożenia życia lub zdrowia Uczestnika.

 

VII. Rezygnacja z zajęć, odstąpienie od umowy zawieranej na odległość, reklamacje, niemożliwość realizacji umowy w wyniku działania sił wyższych

 1. Opiekun może zrezygnować z udziału Uczestnika w Zajęciach poprzez przesłanie pisemnego oświadczenie drogą elektroniczną na adres biuro@05kolonia.pl lub osobiście w salonie sprzedaży. Zgłaszający może zrezygnować z udziału uczestnika w zajęciach jedynie w formie pisemnej
 2. W razie rezygnacji przez Opiekuna z zajęć, Organizator ma prawo pobrania kwoty odpowiadającej wysokości kosztów faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż:
 3. a) do 30 dni przed datą rozpoczęcia zajęć – 10 % ceny zajęć ,
 4. b) pomiędzy 30 a 14 dniem przed datą rozpoczęcia zajęć –25 % ceny zajęć ,
 5. c) na 14 dni przed datą rozpoczęcia zajęć – 90% ceny zajęć.
 6. Organizator nie pobiera kosztów rezygnacji w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli Opiekun w momencie odstąpienia od umowy (jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem imprezy), wskaże Organizatorowi osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w półkolonii, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy.
 7. Organizator może zrzec się odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań spowodowane zdarzeniami od niego niezależnymi (siła wyższa), w tym strajkami, akcjami protestacyjnymi, niepokojami społecznymi, rozruchami, wybuchem wojny, niekorzystnymi warunkami pogodowymi, klęską żywiołową, epidemią, zakłóceniami funkcjonowania transportu, sieci telekomunikacyjnej, dostaw mediów, zamknięciem lub ograniczeniem dostępu do Zajęć z powodu uzasadnionych obaw Organizatora o zdrowie lub bezpieczeństwo ludzi, czy też aktami prawnymi lub jakimikolwiek innymi działaniami uprawnionych organów Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. W przypadku skrócenia czasu pobytu na półkolonii przez uczestnika z powodu choroby, za którą nie odpowiada organizator zwrot kosztów obozu wynosi 30 % reszty niewykorzystanych dni. Powód rezygnacji musi zostać objęty zaświadczeniem lekarskim. Kwota dziennego obciążenia zostaje naliczona po przez podzielenie całościowej kwoty za zajęcia przez ilość dnia zajęć.
 9. W przypadku przerwania zajęć bez podania przyczyny, koszt półkolonii nie będzie zwracany.

 

VIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe Uczestników zbierane są w celu realizacji Umowy, spełniania wymogów nałożonych na organizatorów półkolonii przez aktualne przepisy prawa, zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania na półkolonii oraz w celu informowania o zapisach na zajęcia
 3. Korzystający z zajęć wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez administratora, odbiorców i podmioty przetwarzające dla wyżej wymienionych celów.
 4. Korzystającym z usługi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, do ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 5. Pozostałe warunki przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności na stronie www.05kolonia.pl . Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna na  wyrażenie zgody na zasady zawarte w Polityce Prywatności.

 

 1. Szczególne warunki związane z Koronawirusem COVID – 19
 2. Forma odbywania zajęć będzie realizowana według określonych zasad przez organy porządkujące przepisy związane z koronowirusem COVID – 19 , takie jak m.in. Sanepid czy ministerstwo
 3. Organizator zobowiązuje się stosować do wszelkich obowiązków i zaleceń wydawanych przez organy do tego wyznaczone. Szczegółowa lista obowiązków i zaleceń będzie umieszczona na stronie 05kolonia.pl.
 4. Opiekunowie jak i uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do wszelkich obowiązków i zaleceń. Niestosowanie się do umieszczonych zasad będzie skutkowało brakiem możliwości dalszego udziału w zajęciach.
 5. W przypadku zakazu organizacji kolonii i wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizator zobowiązuje się do oddania pełnej kwoty zaliczki do 14 dni od planowanego pierwszego dnia zajęć. Zakaz musi dotyczyć zarezerwowany termin zajęć.
 6. Uczestnicy przed wejściem na zajęcia, każdego dnia zostaną objęci badaniem temperatury. W przypadku podwyższonej temperatury tj. 37 °C uczestnik nie będzie wpuszczony na zajęcia.

 

X Reklamacja

 1. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i realizacji zajęć można zgłaszać w formie pisemnej na adres Biuro Podróży Bison Tours Piotr Heliasz, ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres www.0.5kolonia.pl. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia Organizator poinformuje Użytkownika w terminie 30 dni od jej otrzymania.

 

XI Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. Zmiany te dotyczyć mogą rodzaju prowadzonych zajęć lub ich terminu. Zajęcia, które się nie odbyły, zostają przesunięte na inny termin lub zrekompensowane uczestnikom innymi zajęciami.
 4. Zajęcia zostaną uruchomione po zebraniu się grupy co najmniej 30 Uczestników. Zajęcia Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania zajęć w terminie do 14 dni przed jego rozpoczęciem. Uczestnik/Opiekun zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrócenia Uczestnikowi/Opiekunowi całej wpłaconej przez zapisującego kwoty pieniędzy do 3 dni roboczych.
 5. Wpłacenie zaliczki przez Dorosłego lub Opiekuna jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: na postawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BT GROUP Piotr Heliasz, ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, NIP: 683-199-01-90, biuro@05kolonia.pl, www.05kolonia.pl, Tel: +48 889 666 244.
 2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe podopiecznego będą zbierane i przetwarzane przez BT GROUP Piotr Heliasz w celu realizacji zajęć „0.5 kolonia” zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a w przypadku udzielenia zgody marketingowej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane podopiecznego będą przetwarzane przez okres udziału i obsługi administracyjnej udziału podopiecznego w zajęciach, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej Pani/Pana dane osobowe oraz dane podopiecznego przetwarzane będą do momentu odwołania zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych podopiecznego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami zajęć.
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych także do przenoszenia danych;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.